Digitale Transformatie van Klantgerichte Organisaties

Digitale Transformatie van Klantgerichte Organisaties

Korte omschrijving

Op 10 januari a.s. start het ISL met een nieuwe leergang Digitale Transformatie van Servicegerichte Organisaties, een post-HBO leergang voor top executives (raad van bestuur, directie, middenkader) die de ambitie en opdracht hebben om (een deel van) hun organisatie voor te bereiden op de nieuwe wereld waarin het gebruik van digitale technologie een steeds belangrijker rol speelt.

Inhoud

Technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop consumenten met elkaar en met aanbieders communiceren, radicaal veranderd. De technieken die worden gebruikt voor informatieopslag en ­overdracht, zijn geminiaturiseerd, gepersonaliseerd, gedigitaliseerd en gemobiliseerd. Dit dwingt organisaties na te denken over digitale transformatie. Maar zijn managers hier wel klaar voor? Recent onderzoek van Wipro Digital onder 400 Amerikaanse bedrijven laat zien dat dit nog verre van het geval is. Vermoedelijk is dit in ons land niet veel anders.

De digitale transformatie, waar iedereen de mond vol van heeft, zorgt volgens Wipro Digital voor een leiderschapscrisis in de vergaderkamers van veel grote ondernemingen. Alle investeringen en moeite ten spijt is slechts de helft van de onderzochte organisaties in staat een succesvolle digitale transformatiestrategie uit te voeren. Bij veel bedrijven overheerst de twijfel: één op de vijf senior managers geeft zelfs toe investeringen in digitale transformatie als tijdverspilling te beschouwen.

Digitalisering vraagt om een geheel andere cultuur binnen de organisatie en een geheel andere vorm van leiderschap. Door het ontstaan van persoonlijke netwerken krijgt de samenleving een heel ander gezicht. Ieder individu heeft zijn eigen persoonlijke gedragspatronen en daarmee zijn eigen wensen en voorkeuren. Dit alles maakt dat het aangaan van verbindingen met klanten voor bedrijven een steeds grotere uitdaging wordt omdat er geen collectieve coördinatie meer is.

In de Leergang Digitale Transformatie wordt onderzocht welke veranderingen er plaatsvinden in de samenleving, hoe je daar als organisatie op kan inspelen en als leider sturing kan geven aan dit veranderingsproces. Dat de samenleving snel aan het veranderen is, is voor iedereen wel duidelijk. Dat dit vraagt om een andere manier van kijken naar organisaties en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan, is ook duidelijk. De rode draad in de Leergang Digitale Transformatie is:

Hoe kunnen organisaties in deze snel veranderende economie een duurzame en betekenisvolle verbinding met hun klanten tot stand brengen en in stand houden?”

Tijdens de opleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Deze thema's worden benaderd vanuit het perspectief van leiderschap en verandermanagement. Tijdens de leergang wordt ingegaan op de Beleveniseconomie, de Datagedreven Economie, de Digitale Ecconomie en de Deeleconomie. De te behandelen thematiek is toegespitst op de specifieke expertise van de docenten, maar binnen het gekozen thema is voldoende ruimte om in te gaan op deelthema’s die voor deelnemers interessant zijn.

Deze postacademische leergang bestaat uit 6 werkconferenties van elk 2,5 dag, verspreid over een periode van 6 maanden. Elke werkconferentie heeft andere inleiders, wetenschappers die ingaan op de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Naast overdracht van kennis worden deelnemers middels allerlei opdrachten uitgedaagd om de wetenschappelijke kennis toe te passen op vraagstukken die leven binnen de eigen organisatie. Centraal in de leergang staat transformatie van de oude naar de nieuwe wereld.

Doelstelling

De opleiding wil u in staat stellen om door een interactieve benadering de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen:

 • Door u te laten ervaren dat theorie en praktijk kunnen passen als een deksel op een doos.
 • Door u te laten ervaren hoe theoretische kennis zin en betekenis kan geven aan uw praktijk
 • Door orde en structuur te scheppen en u een model aan te bieden voor uw dagelijks handelen.

De opleiding biedt theoretische kennis op hoog niveau voor praktische mensen op hoog niveau.

Werkvorm

De gehanteerde werkvorm wordt gekenmerkt door een hoge mate van vraagsturing. Wensen en behoeften van docenten, deelnemers en de organisaties die zij vertegenwoordigen, komen in het proces centraal te staan. Er wordt een platform gecreëerd waar docenten en deelnemers hun kennis en ervaring rondom vooraf geselecteerde thema’s kunnen delen. Dit gaat volgens de principes van de interactieve academie.

De betrokken docenten gaan elk vanuit hun eigen discipline samen met de deelnemers op zoek naar een antwoord op de centrale vraag en aanverwante vragen die door deelnemers zelf worden ingebracht. De opleiding moet resulteren in een aantal praktisch toepasbare marketingconcepten waarmee de deelnemers zichzelf en hun organisaties een blijvend voordeel in hun sector kunnen verschaffen.

De opleiding wordt hiermee een zelfconstruerende opleiding met weliswaar een centraal leitmotiv, maar waarbij iedereen elkaar’s leermeester is en iedereen zijn eigen inleider.

Opzet opleiding
 
De leergang bestaat uit 6 blokken van elk twee dagen. Indien de leergang op in-company basis wordt georganiseerd kan afhankelijk van de behoeften van de organisatie het aantal blokken en de duur van de blokken worden aangepast.
Elke deelnemer formuleert bij aanvang van de leergang een individuele leeropdracht die centraal komt  te staan tijdens de leergang. Daarnaast neemt de deelnemer een opdracht mee die binnen de eigen organisatie gerealiseerd moet worden gedurende de looptijd van de leergang (een eigen casus).

Elk blok omvat vijf dagdelen en heeft in de basis dezelfde opbouw. In deze vijf dagdelen komen de drie leerniveau’s aan de orde. Wat er verder tijdens de blokken gebeurt is afhankelijk van de behoeften van deelnemers en begeleiders. De werkconferenties worden begeleid door de betrokken hoogleraren en een procesbegeleider van het Institute for Service Leadership. 

Gedurende de leergang wordt de deelnemer gecoached op het realiseren van zijn persoonlijke en  organisatie-doel. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte voor inbreng van de eigen casus.  Daarnaast wordt standaard een dagdeel ingeruimd voor intervisie waarin de eigen casus kan worden  besproken met andere deelnemers.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen en sprekers:

10 en 11 januari 2019: Leiderschap in verbinding met klanten

 • Service Leadership: van oude naar nieuwe wereld, Prof. dr. Teun Hardjono, hoogleraar kwaliteitsmanagement
 • Leiderschap in de klantgerichte organisatie, Drs. Frits Philips Jr, Paradox (onder voorbehoud)

14 en 15 februari  2019: De Beleveniseconomie

 • Klantbeleving als uitgangspunt voor de klantstrategie, Dr. Harald Pol, Institute Service Leadership
 • De beleving van de klant door verschillende stadia van de customer journey en de inzet van technologie om de klantbeleving te verbeteren", Prof.dr. Mirella Kleijnen, Vrije Universiteit Amsterdam

14 en 15 maart 2019: De Datagedreven Economie

 • Waardecreatie vanuit big data, Prof. Dr. Hans Borgman, Universiteit van Amsterdam
 • Naar een succesvolle infrastructuur voor digitale dienstverlening, Prof. Dr. Jos van Hillegersberg, Universiteit Twente

11 en 12 april 2019: De Digitale Economie

 • Groeistrategieën in de digitale wereld, Prof. Dr. Kitty Koelemeijer, Nyenrode
 • De invloed van digitalisering op klantbeleving, Prof. Dr. Ko de Ruyter, King’s College London

9 en 10 mei 2019: De Deeleconomie

 • Delen is het nieuwe hebben, Prof. Dr. Koen Frenken, Universiteit Utrecht
 • Het effect van sociale media op merkwaardering en reputatie, Prof. Dr. Peter Kerkhof, Vrije Universiteit Amsterdam

6 en 7 juni 2019: Leiderschap in verandering

 • Transformatie van organisaties van oude naar nieuwe wereld, Dr. Arend Ardon, partner HCG, auteur van diverse boeken waaronder “Ontketen vernieuwing!” en “Doorbreek de cirkel”
 • Eindpresentatie Organisatiecasus Deelnemers

Diploma

Aan het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de deelnemer alle werkconferenties hebben bijgewoond en moet de eindopdracht met succes worden voltooid. De eindopdracht zal worden beoordeeld door een  professionele vakjury, bestaande uit (een selectie van) docenten van de opleiding.

Investering

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 225 studie-uren, bestaand uit contacturen, zelfstudie, coaching, intervisie-bijeenkomsten en werken aan de leeropdracht. De doorlooptijd van het programma is acht maanden. De kosten van deelname zijn afhankelijk van de gekozen werkvorm.

Toelating

Door het karakter van de leergang is er plaats voor maximaal 12 deelnemers. De groep wordt zo samengesteld dat de deelnemers ook voor elkaar interessante gesprekspartners zijn. De leergang start met een intake gesprek waarin de individuele leerdoelen en verwachtingen van deelnemers onderwerp van gesprek zullen zijn.

Locatie

De werkconferenties vinden plaats op een nader te bepalen locatie in de omgeving van Utrecht. Deelnemers overnachten in het hotel zodat de tijd efficiënt kan worden gebruikt en optimaal gebruik gemaakt kan worden van het groepsproces.

Inschrijven

De opleiding wordt zowel op in-company basis als op basis van open inschrijving aangeboden. De leergang Digitale Transformatie gaat van start op 10 januari 2019. Meer informatie over de leergang vindt u in onze brochure.

Doelgroep

De opleiding richt zich op top executives (raad van bestuur en directie) van middelgrote en grotere Nederlandse ondernemingen (meer dan 50 werknemers) in de profit en non-profit. De opleiding is interessant voor mensen:

 • die theorie praktisch willen maken en zelf op zoek willen gaan naar de wijze waarop theorie en praktijk elkaar versterken en aansluiten bij de eigen persoon en werksituatie
 • die niet alleen willen consumeren maar ook bereid zijn een diepte investering te doen in het eigen bedrijf en in de eigen persoon?
 • die zich willen laten inspireren door ervaringen in andere vakgebieden en in andere branches, door ideeën vanuit een totaal andere omgeving toepasbaar te maken in de eigen werksituatie

Docenten

De supervisie over en coördinatie van de leergang is in handen van een deskundige programma manager van het Institute for Service Leadership. De werkconferenties worden inhoudelijk verzorgd door topwetenschappers werkzaam bij verschillende Nederlandse universiteiten. De intervisie en coaching wordt verzorgd door ervaren top executive coaches.

Cursusdata

Kosten
Leden TCC-ISL: € 9.500,- excl BTW; niet-leden TCC-ISL: € 11.500,- excl. BTW (incl. opleidingsmateriaal en verblijfkosten)
Minimum aantal deelnemers
8
Maximum aantal deelnemers
12